کمیسیون یاد دهی - یاد گیری

کمیسیون درسی یاد دهی - یادگیری اداره کل آ.پ شهرستانهای استان تهران

مهارت های یادگیری

الگوي دريافت مفهوم
ايجاد كننده زمينه ي لازم براي مفهوم سازي در ذهن دانش آموز
ما از راه مفهوم آموزي دنيا را در ذهن خود خلاصه مي كنيم، و با ايجاد ارتباط ميان آنها پديده هاي هستي را مي شناسيم و به تفكر مي پردازيم .

منبع:روشهاي نوين ياددهي يادگيري - تهيه شده توسط خانم يادگاري به نقل از سایت بنیاد فرهنگی رضوی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390ساعت 11:49  توسط کمیسیون درسی شهرستان های استان تهران  | 

بادهی -یادگیری

طراحی راهبردهای آموزشی و یادگیری

قسمت سوم

طراحی راهبردهای آموزشی و یادگیری

تفاوت دو راهبرد آموزشی و یادگیری

راهبردهای آموزشی توسط معلم اجرا می شوند، اما راهبردهای یادگیری توسط دانش آموز به اجرا در می آیند و مورد استفاده قرار می گیرند. راهبرد آموزشی که در درس گنجانده شده، به صورتی نا آگاهانه توسط دانش آموز استفاده می شود. ولی دانش آموز از راهبرد یادگیری به صورتی آگاهانه بهره می گیرد. راهبردهای یادگیری، پردازش شناختی عمیق تری را ترغیب می کنند و در نتیجه، باعث ارتقای کسب، یاد داری و انتقال دانش می شوند.

 

طراحی راهبردهای آموزشی و یادگیری در آموزش

از عوامل اصلی که در یک طراحی خوب می توان نام برد، طراحی صحیح راهبردهای آموزشی است. دو مورد از سؤالات اصلی که در طراحی راهبردهای آموزشی مطرح هستند، عبارت اند از:

 

1- چه چیز را باید آموزش دهیم؟

2- روش آموزش آن چگونه است؟

 

در مورد سؤال اول:

با توجه به هدف آموزش، نیازهای آموزشی و نوع دوره ی آموزشی (نظری یاعملی یا ترکیب آن دو) به آن پاسخ می دهیم و نتیجه ی آن، محتوایی است که برای آموزش خود تهیه می کنیم.

 

در مورد سؤال دوم:

با توجه به سبک یادگیری فراگیرندگان، پیشینه ی علمی آنان، نوع دوره ی آموزشی، امکانات آموزشی و بودجه، به انتخاب یا طراحی راهبرد یا راهبردهای آموزشی مناسب می پردازیم.

 

طراحی راهبردهای آموزشی برای دو نوع دانش نظری و دانش عملی به شرح زیر است:

طراحی راهبردهای آموزشی و یادگیری

دانش نظری

این نوع دانش به یادگیری محض اطلاعات اشاره دارد. طراحی راهبردهایی که برای آموزش این نوع دانش وجود دارند، شامل سه مرحله است.

 

1- ایجاد ارتباط بین یادگیری های قبلی و جدید.

2- استفاده از ابزارهای سازمان دهی اطلاعات (سازمان دهی اطلاعات باعث یادگیری بهتر و به موقع افراد می شود).

3- ذخیره سازی اطلاعات بیانی.

 

دانش عملی

این نوع دانش به کاربرد اطلاعات نظری اشاره دارد. طراحی راهبردهایی که برای آموزش این نوع دانش وجود دارند نیز شامل سه مرحله است.

 

1- الگو سازی.

2- شکل دهی دانش روش کاری.

3- درونی کردن دانش روش کاری (خودکار شدن).

 

راهبردهای یادگیری نیز به مانند راهبردهای آموزشی به طراحی نیاز دارند و طراحی آن هاست که فراگیرنده را بر می انگیزد و به او در ایجاد ارتباط بین اطلاعات قبلی و جدید کمک می کند. به عبارت دیگر، یادگیری معنی دار یا مولٌد رخ می دهد.

طراحی راهبردهای آموزشی و یادگیری

بحث و نتیجه گیری

در این مقالات سعی شد، میزان اهمیت طراحی راهبردهای آموزشی و یادگیری و چگونگی طراحی و کاربرد آن ها شرح داده شود و در کل به همه ی جنبه های آن ها پرداخته شود. نتیجه این که هیچ آموزشی بدون برنامه ریزی و طراحی انجام نمی شود و هیچ طراحی نیست که بدون انتخاب یا طراحی راهبردها به هدف برسد.

 

چون هم چنان که مریل مطرح کرد:

آموزش، فقط دادن یک سلسله اطلاعات به افراد نیست، بلکه نیازمند فعالیت افراد، تعامل متقابل بین آنان، و هم چنین هدایت فراگیرندگان از طرف آموزش دهنده به انجام فعالیت های یادگیری مناسب، کمک به فراگیرندگان برای تمرین و تکرار، رمز گذاری و پردازش بهتر اطلاعات و در کل، تسهیل فرایند یادگیری است. در یک جمله می توان گفت: یکی از شرایط تهیه ی فرایندی صحیح آموزش، طراحی راهبردهای آموزش و یادگیری است.

 

طراحی راهبردهای آموزشی و یادگیری

قسمت سوم

طراحی راهبردهای آموزشی و یادگیری

تفاوت دو راهبرد آموزشی و یادگیری

راهبردهای آموزشی توسط معلم اجرا می شوند، اما راهبردهای یادگیری توسط دانش آموز به اجرا در می آیند و مورد استفاده قرار می گیرند. راهبرد آموزشی که در درس گنجانده شده، به صورتی نا آگاهانه توسط دانش آموز استفاده می شود. ولی دانش آموز از راهبرد یادگیری به صورتی آگاهانه بهره می گیرد. راهبردهای یادگیری، پردازش شناختی عمیق تری را ترغیب می کنند و در نتیجه، باعث ارتقای کسب، یاد داری و انتقال دانش می شوند.

 

طراحی راهبردهای آموزشی و یادگیری در آموزش

از عوامل اصلی که در یک طراحی خوب می توان نام برد، طراحی صحیح راهبردهای آموزشی است. دو مورد از سؤالات اصلی که در طراحی راهبردهای آموزشی مطرح هستند، عبارت اند از:

 

1- چه چیز را باید آموزش دهیم؟

2- روش آموزش آن چگونه است؟

 

در مورد سؤال اول:

با توجه به هدف آموزش، نیازهای آموزشی و نوع دوره ی آموزشی (نظری یاعملی یا ترکیب آن دو) به آن پاسخ می دهیم و نتیجه ی آن، محتوایی است که برای آموزش خود تهیه می کنیم.

 

در مورد سؤال دوم:

با توجه به سبک یادگیری فراگیرندگان، پیشینه ی علمی آنان، نوع دوره ی آموزشی، امکانات آموزشی و بودجه، به انتخاب یا طراحی راهبرد یا راهبردهای آموزشی مناسب می پردازیم.

 

طراحی راهبردهای آموزشی برای دو نوع دانش نظری و دانش عملی به شرح زیر است:

طراحی راهبردهای آموزشی و یادگیری

دانش نظری

این نوع دانش به یادگیری محض اطلاعات اشاره دارد. طراحی راهبردهایی که برای آموزش این نوع دانش وجود دارند، شامل سه مرحله است.

 

1- ایجاد ارتباط بین یادگیری های قبلی و جدید.

2- استفاده از ابزارهای سازمان دهی اطلاعات (سازمان دهی اطلاعات باعث یادگیری بهتر و به موقع افراد می شود).

3- ذخیره سازی اطلاعات بیانی.

 

دانش عملی

این نوع دانش به کاربرد اطلاعات نظری اشاره دارد. طراحی راهبردهایی که برای آموزش این نوع دانش وجود دارند نیز شامل سه مرحله است.

 

1- الگو سازی.

2- شکل دهی دانش روش کاری.

3- درونی کردن دانش روش کاری (خودکار شدن).

 

راهبردهای یادگیری نیز به مانند راهبردهای آموزشی به طراحی نیاز دارند و طراحی آن هاست که فراگیرنده را بر می انگیزد و به او در ایجاد ارتباط بین اطلاعات قبلی و جدید کمک می کند. به عبارت دیگر، یادگیری معنی دار یا مولٌد رخ می دهد.

طراحی راهبردهای آموزشی و یادگیری

بحث و نتیجه گیری

در این مقالات سعی شد، میزان اهمیت طراحی راهبردهای آموزشی و یادگیری و چگونگی طراحی و کاربرد آن ها شرح داده شود و در کل به همه ی جنبه های آن ها پرداخته شود. نتیجه این که هیچ آموزشی بدون برنامه ریزی و طراحی انجام نمی شود و هیچ طراحی نیست که بدون انتخاب یا طراحی راهبردها به هدف برسد.

 

چون هم چنان که مریل مطرح کرد:

آموزش، فقط دادن یک سلسله اطلاعات به افراد نیست، بلکه نیازمند فعالیت افراد، تعامل متقابل بین آنان، و هم چنین هدایت فراگیرندگان از طرف آموزش دهنده به انجام فعالیت های یادگیری مناسب، کمک به فراگیرندگان برای تمرین و تکرار، رمز گذاری و پردازش بهتر اطلاعات و در کل، تسهیل فرایند یادگیری است. در یک جمله می توان گفت: یکی از شرایط تهیه ی فرایندی صحیح آموزش، طراحی راهبردهای آموزش و یادگیری است.

 

رشد تکنولوژی آموزشی - گردآورنده: شکوفه باصری

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: مریم فروزان کیا

رشد تکنولوژی آموزشی - گردآورنده: شکوفه باصری

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: مریم فروزان کیا

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390ساعت 11:35  توسط کمیسیون درسی شهرستان های استان تهران  | 

عباراتی که هر کدامی م توند مایه های امیدو دلگرمی و موفقیت را برای استمرار تلاش بیشتر دانش آموز فراهم کند

ü     دقت و ظرافت شما مرا به شگفتی واداشت.

ü     کوشش شما بالاخره به نتیجه رسید .

ü     تلاش و پی گیری شما در امر درس من را امیدوار کرده است .

ü     اگر بخواهی می توانی بهتر باشی .

ü     موفقیت و تلاش شما قابل تقدیر است .

ü     در تو لیاقت و استعداد رشد درسی را می بینم .

ü     پی گیری شما در فهم و حل مسئله قابل تقدیر است .

ü     وقت گذاشتن شما برای دقت در کار قابل تقدیراست.

ü     تلاش زیاد شما باعث موفقیت شما در یادگیری گردیده است .

ü     کمک و هم کاری شما با همکلاسی ها مرا خوش حال کرده است .

ü     سعی در انجام کار سرانجام شما را موفق خواهد کرد .

ü     تلاش پی گیر شما در انجام تمرینات درسی بالاخره موجب موفقیت شما خواهد شد .

ü     سعی شما خوشبختانه موجب گردیده که کم تر غلط داشته باشید .

ü     سعی و تلاش شما قابل توجه است .

ü     سعی شما قابل تمجید است .

ü     تو می توانی ، تو بیش از اینی .

ü     تکرار و تمرین شمال موجب خوشحالی من شده .

ü     تلاش شما به ثمر رسید ، بالاخره موفق شدید.

ü     دقت و ابتکار شما قابل تقدیر است .

ü     هم اکنون زمینه های تصمیم و تلاش را در شما مشاهده می کنیم و من خوشحالم .

ü     شما مرا امیدوار کرد.

ü     اطمینان دارم توانایی های شما بالاتر است و می توانید بهتر باشید .

ü     من در شما استعداد فوق العاده ای می بینم .

ü     ورقه شما نشان می دهد که شما می توانید بهتر پاسخ دهید  .

ü     دفتر شما بیانگر تلاش شما است ، ولی باز می تواند بهتر شود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم دی 1390ساعت 9:20  توسط کمیسیون درسی شهرستان های استان تهران  | 

معرفی سایت جهت آشنایی با روشه ای فعال یاد دهی - یادگیری

با توجه به پرسش های متداول ونیاز مناطق به دریافت اطلاعات درزمینه روشهای تدریس درزمینه فن آوری اطلاعات-جشنواره های تدریس-روش های نوین تدریس . همکاران محترم می توانند به سایت وزارت آ-پ مراجعه نمایند .

به منظور دسترسی آسان تر مراحل دسترسی به ترتیب عنوان شده است.

 مراجعه به :

۱- پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش وپرورش               www.meduo.i

۲- معاونت ها وسازمان ها

۳-دفتر آموزش متوسطه راهنمایی

۴-دسترسی ها

۵-گروه های آموزشی دفتر راهنمایی تحصیلی

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم دی 1390ساعت 8:54  توسط کمیسیون درسی شهرستان های استان تهران  | 

عید آمد و عید آمد . آن عید سعید آمد

 

 امام كاظم ‏عليه السلام: أبلِغ خَيراً و قُل خَيراً ولا تَكُن أمُّعَةً؛
خير برسان و سخن نيك بگو و سست رأى و فرمان‏برِ هر كس مباش

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی 1389ساعت 9:40  توسط کمیسیون درسی شهرستان های استان تهران  | 

شما با کدامیک موافقید ؟

تکلیف زیاد از حد

یکی از مسائلی که در شکست درسی دانش آموزان سهم دارد تعیین تکلیف زیاد و کسل کننده و  اغلب نامربوط است . تعیین تکلیف زیاده از حد اصولا پدیده بعد از جنگ جهانی دوم است .

معلمان شهر و مناطق حومه هر دو از والدین شکایت می کنند که معلم خوب را معلمی میدانند که تکلیف زیادتری بدهد . زیرا آنها معتقدند میزان یادگیری به طور مستقیم وابسته به مقدار تکلیفی است که توسط معلم  تعیین می شود و دانش آموز انجام می دهد . برخی والدین به اجبار درخواست تمرین بیشتر برای کودک خود دارند . در حالی که کودک از درک و انجام آن عاجز است . بچه هایی که تلاش می کنند تکلیف خود را انجام دهند اغلب یک اشتباه در انجام تکلیف دارند و گاهی ممکن است که یک جمله یا کلمه و یا عدد را غلط بنویسید و تکرار این نوشته در ذهنشان ملکه شود که تغییر آن در آینده مشکل خواهد بود .

با تشکر از همکاری سرکارخانم رحمان زاده


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 8:27  توسط کمیسیون درسی شهرستان های استان تهران  | 

اثرات مثبت یک تکلیف شب ایده آل

۱- پیشرفت و یادگیری سریع

۱-بخاطر سپردن بهتر دانش و اطلاعات

۲- درک بیشتر

۳- تفکر انتقادی بهتر . تشکیل مفاهیم

۴-تقویت و غنی سازی

۲- اثرات تحصیلی بلند مدت

۱- اشتیاق به یادگیری در اوقات فراغت

۲-بهبود طرز فکر نسبت به مدرسه و درس

۳-عادت به مطالعه و مهارت آموزی

۳- اثرات غیرتحصیلی

۱- خود راهبری بیشتر

۲- خود انضباطی بیشتر

۳- تنظیم بهتر وقت

۴- کنجکاوی بیشتر

۵- استقلال بیشتر

۶- قدردانی بیشتر اولیا از مدرسه و شرکت در فعالیت های مدرسه

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 9:29  توسط کمیسیون درسی شهرستان های استان تهران  | 

اثرات منفی یک تکلیف شب نامناسب

۱- بیزار شدن

۱- از دست دادن علاقه به مطالب درسی

۲-خستگی جسمی و روحی (عاطفی)

۳-محروم شدن از اوقات فراغت و فعالیتهای اجتماعی

۲-دخالت اولیا

۱- فشار والدین برای انجام تکالیف و عملکرد خوب

۲-اغتشاش و گیجی در خصوص تضاد بین روشهای معلمان و والدین

۳-تقلب

۱-رونویسی تکالیف از سایر دانش آموزان

۲-واگذاری تکالیف به سایر افراد

۳- جا انداختن برخی از کلمات و جملات

۴- افزایش فاصله بین دانش آموزان ضعیف و دانش آموزان ممتاز

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم دی 1389ساعت 9:36  توسط کمیسیون درسی شهرستان های استان تهران  | 

به توصیه ((کوپر)) در تمام پایه ها و کلاسهای درسی باید تکلیف اجباری و به شرح ذیل داده شود.

پایه مقدار تکلیف در هفته زمان انجام هر تکلیف

اول تا سوم

چهارم تا ششم

هفتم تا نهم

دهم تا دوازدهم

۱تا ۳ تکلیف

۲ تا ۴ تکلیف

۳ تا ۵ تکلیف

۴ تا ۵ تکلیف

۱۵ دقیقه

۱۵ تا ۴۵ دقیقه

۴۵ تا ۷۵ تکلیف

۷۵ تا ۱۲۰ دقیقه

+ نوشته شده در  جمعه دهم دی 1389ساعت 9:40  توسط کمیسیون درسی شهرستان های استان تهران  | 

استراتژيهاي ياددهي – يادگيري

استراتژي يا راهبرد درلغت به معناي شيوه عمل در موقعيت خاص به كار مي رود. به طور كلي منظور از راهبرد، مجموعه اي از اقدامات و تصميمات است كه براي عملي كردن سياستهاي اتخاذ شده بيان مي شود تا با توجه به احتمال وقوع اوضاع و احوال متفاوت آينده كارهاي انجام شدني را مشخص كند. (مشايخ، 1369)


با پيشرفت علوم و فنون و پيچيده شدن جوامع، نيازهاي فردي و اجتمكاعي نيز پيچيده مي شوند ارضاي نيازهاي پيچيده نيز احتياج به علوم و فنون پيچيده دارد. كسب علوم و فنون پيچيده در سايه راهبردهاي آموزشي پيچيده امكان پذير است. به اين سبب مسؤليت معلم امروز نسبت به گذشته سنگين تر و پيچيده تر شده است. ديگر نمي توان با روشهاي سنتي جامعه و افراد آن را به سوي يك تحول پيچيده و پيشرفته سوق داد. در دنياي امروز هيچ كس بي نياز از تعليم و تربيت و يادگيري نيست.  فعاليت در مدرسه و در امر آموزش خود بخش عظيمي از زندگي انسانها شده است. ما بايد سعي كنيم موقعيت مطلوب يادگيري را فراهم نماييم.

 ما بايد چگونه انديشيدين و چگونه آموختن را به شاگردان بياموزيم.

اگر ما روش آموختن را به آنها ياد بدهيم آنان خود خواهند آموخت.
راهبرد يا شيوه هاي ياددهي و تدريس، فعاليت هايي هستند كه در كمترين واحد زمان توسط معلم در راه هدايت فراگيران به سوي اهداف آموزشي بكار گرفته مي شوند. كمترين زمان نسبت به مدت زمان بهره گيري از روش تدريس و الگوي تدريسي سنجيده مي شود. راهبردهايي كه براي تدريس انتخاب مي شوند ممكن است در يك جلسه چندين بار تغيير يابد با اين حال شيوه هاي معلم بايستي با توجه به عناصر قبلي يعني اهداف رفتاري و شرايط تعيين شوند. صفوي و همكاران (1364) تحت عنوان روشها و فنون كلي تدريس، اين گونه فعاليت ها را به شرح زير تقسيم بندي نموده اند:
1. روش سخنراني
2. بحث گروهي
3. روش آزمايشي
4. روش نمايشي
5. روش تلفيقي


با توجه به اينكه راهبردهاي تدريس در بحث روشها و فنون تدريس بيشتر مطرح مي گردند از بحث در اين زمينه خودداري مي شود.


استراتژيهاي يادگيري
استراتژيهاي يادگيري روشها و شيوه هايي هستند كه شاگردان در حين يادگيري به كار مي گيرند تا به اهداف آموزشي مورد نظر دست يابند (فردانش،1372)
تكنولوژيست و طراح آموزشي مي بايست روشهاي لازم يادگيري محتواي آموزش را براي شاگردان پيش بيني و آن را به عنوان بخشي از آموزش در جاي مخصوص خود در آموزش بگنجاند. ارائه مواد آموزشي به تنهايي كافي نيست. معلمان بايد چگونگي يادگرفتن را نيز براي شاگردان بياموزند.
در كلاسهاي آموزشي معمولاً از شاگردان مي خواهند مسائلي را حل كنند، شعري را حفظ نمايند، در حالي كه تقريباً هيچ وقت روش انجام اين امر به آنها ارائه نمي شود. شاگردان هر كدام طبق عادت و سنت خود از استراتژيهاي مربوط به خود استفاده مي كنند ولي ممكن است در همه دورس يك روش داشته باشند كه اين امر از كارايي آنها مي كاهد. براي روشن شدن نقش استراتژيهاي يادگيري و تأثير آنها بر فرايند يادگيري بيان مقدمه اي در مورد چگونگي پردازش اطلاعات در ذهن ضروري به نظر مي رسد.
فردانش به نقل از گانيه (1985) چهار جزء اصلي پردازش اطلاعات در ذهن را ارائه نموده است:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر 1389ساعت 10:6  توسط کمیسیون درسی شهرستان های استان تهران  | 

مطالب قدیمی‌تر